image/svg+xml Aruandlus ja - lisafunktsioonid Andmeladu Algallikad Aruandlus - Ja lisafunktsiooni d ETL Sales Finance KPI Aruandlusmudel Planeerimine Konsolidee - rimine Master Data haldus Aruandlus ja analüüs Aruandlus ja analüüs Planeerimine Algallikad Jedox Qlikview

Miks on andmeladu hea juhtimisinfosüsteemi vundament?

Juhtimisinfosüsteemi loomisel tekib sageli küsimus - kas lahendada iga ülesanne eraldi sobiva rakendusega, näiteks vajaliku aruande loome Power BI /Qlikview/Tableau abil otse algallikast, konsolideerimiskanded teeme Excelis jne. või vaadata kogu juhtimisinfot andmelao baasil ühe tervikuna. Otsustutoetuseks vajalikud andmed koondatakse sellisel juhul korrastatult andmelattu ja vajalikud väljundid luuakse andmelao baasil.

Nõudmised heale juhtimisinfosüsteemile:

Ühtse tõe allikas

Andmed otsustustoetuseks peavad olema ühtsed, et kõik kasutajada näeksid asju ühte moodi ja aega ei kuluks selgitamisekss, kelle numbrid on õige(ma)d.

Avatud

Juhtimisinfosüsteemi koondatud andmed peavad olema kättesaadavad erinevate rakenduste kaudu, vastavalt ärivajadusele. Analsüüiks Excel, dashboard'ide jaoks Power BI, masinõppemudlitele sisendandmed jne.

Jätkusuutlik

Süsteem peab lihtsasti olema kohandatav muudatusega algallikates või kliendirakendustes, näiteks muutub majandustarkvara, soovitakse kasutusele võtta uus aruandlusvahend või tekib vajaduse lisada konsolideerimislahendus.

Kulutõhus

Juhtimisinfosüsteemi loomise eesmärk ei saa olla selle odavus, küll peab kindlasti eesmärgiks olema pikemas vaates juba teadaolevate ja tõenäoliselt lisanduvate funktsioonide katmine võimalikult tõhusalt. Otsustustoetus ei ole absoluutsete nõudmistega - sama hea otsuse saab teha kui vajalik info on esitletav sisuliselt õigesti, kuid natuke erinevass vaates, mis tähendab, et soovitud tulemuse on saavutatav erinevate lahendustega.

Põhimõtteline erinevus lähenemiste vahel on tootud joonisel. Andmelaol baseeruv lahendus koondab ja korrastab andmed ning teeb need kättesaadavaks erinevatele kliendirakendustele, lahendame-ühe-ülesande-korraga variandi puhul hangib lahendus andmed ainult konkreetse ülesande täitmiseks.

Andmeladu versus rakendused

Juhtimisinfosüsteemi korrektsel ülesehitusel on sellel järgmised komponendid:

Algalllikad - andmeallikad – majandustarkvara, andmebaasid, failid jne

ETL - extract-tranform-load ehk andmelaadimised, laadimiste käigus korrastatakse ja puhastatakse andmed

Andmeladu - juhtimisinfo vajadustest lähtuvalt struktureeritud andmebaas. Andmeladu ei tähenda, et andmeid peab olema väga palju.

  • Koondab korrastatud ja ühtlustatud andmed algsüsteemidest
  • Baasiks kõigile juhtimisinforakendustele
  • Andmete struktuur peab tagama juhtimisinfo vajaduste katmise
  • Sõltumatu algsüsteemidest ja aruandlusvahendist

Aruandlusmudel – rakendus mõõdikute, agregatsioonide, (rollide/õiguste) kirjeldamiseks. Eelistatult toetab standardtehnoloogiaid s.t. andmeid saab kasutada erinevate kliendirakendustega – ei pea looma eraldi mudeleid aruandluseks, planeerimiseks jne. Näiteks XMLA protokolli toetavate aruandlusmudelite kasutamist toetavad nii Excel, PowerBI, Tableau ning veel mitmed rakendused.

Kliendirakendused – rakendused aruandluseks, analüüsiks, planeerimiseks, konsolideerimiseks, master data haldamiseks jne

  • Aruandlus- ja analüüsirakendused - rakendus(ed) andmete kasutamiseks aruandluses ja analüüsil Kõige lihtsam ja universaalsem Exceli pivot – saab pärida andmeid aruandlusmudelist (nö ‘kuubist’) või ka otse andmelaost. Sõltuvalt aruandlusvajadusest saab kasutada ka alternatiivseid rakendusi – PowerBI, Tableau, QlikView jne - eeldusel, et aruandlusmudel põhineb standardsetel tehnoloogiatel.

  • Master data (loendite) haldus - Master data on ühtne juhtimisinfo, nagu ühtne kontoplaan, toote- ja kliendiloend jne. MDM hõlmab ka vastavuste/tõlgete jms haldamist ja tagab üle kogu ettevõtte ühtse vaate. Ühtsed loendid on juhtimisinfo kvaliteedi alus .

  • Planeerimisrakendused - efektiivne ja kontrollitud viis andmeid juhtimisarvestusse lisada. Planeerimine on eelkõige kasutajate parima äriteadmise kogumine. Planeerimine peab põhinema korrastatud master data’l, et tagada ühtne vaade võrdluses tegelike andmetega. Otse andmelaol toimiv planeerimistarkvara tagaba reaalajas integratsiooni aruandluse ja analüüsiga.

Kas eesmärkide saavutamine igale probleemile eraldi lähenedes on lihtsam, kiirem ja odavam? Esimese ja ka teise aruande puhul võib nii olla, aga sealt edasi kindlasti mitte. Andmeladu ei ole müstiline koletis, mille loomine võtab igaviku ja maksab varanduse. Lihtsama andmelao saab luua päevadega ning ka piiratud skoobiga projekti korral on kogutulemuse saavutamine kiirem kui üksikute aruannete kaupa lähenedes.

Seotud artiklid